مشهد نارنجی
نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی

نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی

روش تحویل: لینک دانلود فایل
مبدإ ارسال: تهران
نمودار قیمت قیمت برای شما: 2,000 تومان

معرفی محصول:

دانلود مقاله نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی در دانش آموزان دختر pdf

مقدمه عوامل متعددی در فرسودگی تحصیلی دانش آموزان نقش دارند و مرور پژوهش ها نشان دادند که بین خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی و فرسودگی تحصیلی ارتباط وجود داد، اما آیا انگیزش تحصیلی می توان رابطه بین خودکارآمدی و خودتنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی را میانجی گیری بکند؟این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی انگیزش در روابط بین خودکارآمدی و خود تنظیمی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی دانش آموزان دختر پیش دانشگاهی انجام شد. روش کار روش تحقیق مطالعه حاضر، همبستگی بر اساس مدل یابی معادلات ساختاری بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 350 نفر دانش آموز از جامعه آماری دانش آموزان پیش دانشگاهی شهر تهران انتخاب شدند و به پرسش نامه های فرسودگی تحصیلی برسو و همکاران (1997)، پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی میجلی و همکاران (2000)، پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی زیمرمن و مارتیز-پونز (1986) و انگیزش تحصیلی والرند و همکاران (1992) پاسخ دادند. نتایج نتایج آزمون مدل ساختاری نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی با هر سه مولفه فرسودگی تحصیلی(خستگی تحصیلی، بی علاقگی و ناکارآمدی درسی) همبستگی منفی دارد (0/001≥p). انگیزه تحصیلی درونی به صورت منفی و بی انگیزگی تحصیلی و انگیزه تحصیلی بیرونی به صورت مثبت با مولفه های فرسودگی تحصیلی همبسته بودند (0/001≥p). در نهایت خود تنظیمی تحصیلی به صورت با مولفه های سه گانه فرسودگی تحصیلی همبسته بوده و ابعاد انگیزش تحصیلی به صورت معنادار رابطه بین خودتنظیمی تحصیلی و خودکارآمدی تحصیلی با فرسودگی تحصیلی را میانجیگری می کند (0/001≥p). در نهایت شاخص های برازندگی به دست آمده مدل کلی با داده های گردآوری شده، برازش مطلوب را دارد. نتیجه گیری انگیزش تحصیلی عنصری مهم و ضروری در دوره تحصیل است که می توان با تقویت و بهبود آن در دانش آموزان، موفقیت تحصیلی آنها را تضمین نمود.

نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی
محصول: نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی
تاریخ به روزرسانی: 1400/2/16
قیمت: 2,000 تومان
تلفن فروشنده: 09336877408
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره نقش میانجی گر انگیزش تحصیلی در تبیین روابط بین خودکارآمدی تحصیلی و خود تنظیمی نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: تحصیلی ، انگیزه ، دانلود ، مقاله ، رایگان ، انگیزش تحصیلی ، خودکارآمدی تحصیلی ، خود تنظیمی تحصیلی ، فرسودگی تحصیلی
پشتیبانی: پشتیبانی در تلگرام 09336877408
09336877408
پشتیبانی
پشتیبانی