مشهد نارنجی
دانلود مقاله تاثير برنامه كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب آشكار و پنهان

دانلود مقاله تاثير برنامه كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب آشكار و پنهان

روش تحویل: لینک دانلود فایل
مبدإ ارسال: تهران
نمودار قیمت قیمت برای شما: 6,000 تومان

معرفی محصول:

دانلود مقاله تاثير برنامه كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب آشكار و پنهان و كيفيت زندگي زنان مبتلا به چاقي

زبان مقاله: فارسی

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

مشخصات نویسندگان مقاله تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر اضطراب آشکار و پنهان و کیفیت زندگی زنان مبتلا به چاقی

اصغر جعفری – استادیار، گروه روانشناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

سیدروح اله شهابی – استادیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده مقاله:

سابقه و هدف: چاقی عملکرد شناختی، عاطفی و رفتاری را متاثر می سازد و معمولا اختلالات خلقی و اضطرابی ایجاد می کند. پژوهشحاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود کیفیت زندگی و کاهش اضطراب در زنان مبتلا به چاقیانجام شده است.مواد و روشها: طرح آزمایش به صورت پیش آزمون -پسآزمون با گروه کنترل و یک پیگیری 2 ماهه بود. تعداد 24 زن مبتلا به چاقی -با BMI ≥30 در مرکز درمان چاقی تهران به روش تصادفی انتخاب شده و در گروه های آزمایش و کنترل جایگزین شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه های اضطراب اشپیلبرگر و همکاران و کیفیت زندگی ویر و همکاران جمع آوری شدند. برنامه کاهش استرس مبتنی برذهن آگاهی (Mindfulness-based stress reduction; MBSR)کابات- زین در 8 جلسه برای گروه آزمایش اجرا گردید و بعد اضطراب و کیفیت زندگی در پس آزمون و پیگیری اندازه گیری شد.نتایج: کیفیت زندگی شرکت کنندگان در برنامه MBSR در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بهترتیب در ابعاد سلامت عمومی (0/88±7/66، 1/67±9/50 و 1/66±9/58)، محدودیت جسمانی (1/58±22/83، 1/16±27/91 و 1/53±27)، عملکرد جسمانی (0/67±4/5، 1/11±6/16 و 0/95±5)، عملکرد اجتماعی (0/28±2/91، 0/66±5/91 و 0/38±5/75)، اضطراب آشکار (0/78±68/08، 1/71±46/75، و 2±47/25) و پنهان (3/51±52/25، 2/39±43/08 و 2/29±44) بود. سطح کیفیت زندگی شرکت کنندگان در برنامه MBSR در سلامت عمومی، محدودیت جسمانی، عملکرد جسمانی و اجتماعی به طور معنی داری بالاتر از گروه کنترل بود (P<0/01) و سطح اضطراب آشکار و پنهان به طور معنی داری پایین تر از گروه کنترل بود (P<0/01). نتیجه گیری: نتایج پژوهش شواهدی را پیشنهاد می کند که برنامه MBSR روش درمانی مناسبی برای ارتقاء سطح کیفیت زندگی و کاهش اضطراب در زنان مبتلا به چاقی می باشد.
دانلود مقاله تاثير برنامه كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب آشكار و پنهان
محصول: دانلود مقاله تاثير برنامه كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب آشكار و پنهان
تاریخ به روزرسانی: 1400/2/8
قیمت: 6,000 تومان
تلفن فروشنده: 09336877408
گفتگوی خصوصی با فروشنده
 
ثبت نظر، سوال و ... :
شما می توانید درباره دانلود مقاله تاثير برنامه كاهش استرس مبتني بر ذهن آگاهي بر اضطراب آشكار و پنهان نظر دهید یا سوال بپرسید:
نام و نام خانوادگی:
ارسال
نظرات   (0)
ترتیب
کلمات کلیدی: مقاله ، دانلود ، دانلود رایگان ، استرس ، هیجان ، اضطراب ، تحقیق
پشتیبانی: پشتیبانی در تلگرام 09336877408
09336877408
پشتیبانی
پشتیبانی